විදුනැණ සයුර


Meet a Specialist

Mr. H.M. Wijewardhana

(රඹුක ඊ ගම්මානයේ නිර්මාතෘ, ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් විශිෂ්ට ව්‍යාවහාර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මාන ලාභී ගුරුවරයෙකු හා ඊනැණපියස මාර්ගගත මෙහෙවරෙහි ආරම්භක සාමාජික හා ජ්‍යෙෂ්ඨ තාක්ෂණික උපදේශක, සබරගමු coding club සම්බන්ධීකාරක)

Meet a Specialist

Let's talk about AI
with e nenapiyasa team members

Meet a Specialist

Mr. Isuru Ariyawansha (Director at Design.lk (PVT)Ltd.)

Meet a Specialist

ChanuxBro
Technical reviewer, Software engineer and Social media specialist.

Meet a Scientist

Dr. Dinuke Munasinghe (Postdoctoral Researcher)
NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)